Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Regulamin sklepu

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony SlowSoul.studio (dalej jako: “Strona”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z ze Strony oraz zakupu Usług i Produktów dostępnych na Stronie. Niniejszy regulamin, reguluje w szczególności zasady korzystania ze Strony. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o korzystaniu z Usług lub Produktów Usługodawcy, niniejszy Regulamin reguluje zasady realizacji Usług, dostarczania Produktów oraz odpowiedzialności Usługodawcy.

 1. O NAS

Właścicielem Strony jest Justyna Grochocińska Pracownia Slow Soul z siedzibą w Zalasewie adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Serdeczna 27A/15, 62-020 Zalasewo oraz adres poczty elektronicznej: info@slowsoul.org (dalej jako: „Usługodawca”).

 1. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Strony;
 2. KONSUMENT – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Strony;
 5. STRONA – serwis internetowy dostępny pod adresem SlowSoul.studio, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 6. PRODUKT – produkty elektroniczne prezentowane na Stronie;
 7. USŁUGA – usługi prezentowane na Stronie;
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży USŁUG lub PRODUKTÓW w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawarta za pomocą Strony;
 9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, w celu zawarcia Umowy sprzedaży, określające parametry USŁUGI LUB PRODUKTU.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony internetowej, zgodnie z Regulaminem.
 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Niniejszy Regulamin określa:
   1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Strony;
   2. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Strony. Korzystanie ze Strony jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
   3. zasady realizacji Usług przez Usługodawcę.
  4. W celu korzystania ze Strony, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony.
  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na Stronie.
 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY
  1. Klient, aby dokonać zakupu Usługi lub Produktu w ramach Strony, korzysta z funkcjonalności dostępnych Stronie.
  2. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
  3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
  4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
   2. korzystania ze Strony w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawcy,
   4. wykorzystywania treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na Stronę i wybrać Usługę lub Produkt.
  2. Wybór terminu realizacji Usługi realizowany jest indywidualnie po dokonaniu zakupu Usługi.
  3. Po dokonaniu Zakupu Produktu, Klient otrzyma link do pobrania zakupionego Produktu za pomocą komunikacji elektronicznej na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.
  4. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranej Usługi lub Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranej Usługi lub Produktu, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu Strony, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
  7. Informacje o Usługach i Produktach podane na Stronie stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z opisem Usługi lub Produktu.
  9. Opis Usługi dostępny na Stronie stanowi integralną część Regulaminu i stanowi podstawę do dostarczenia Usługi lub Produktu.
  10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu płatności należnej za Zamówienie Klienta do systemu informatycznego Usługodawcy, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
  11. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia wraz ze specyfikacją Zamówienia.
 4. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Ceny Usług podawane są w polskich złotych i są cenami BRUTTO.
  2. Klient ma możliwość dokonania płatności za pomocą karty płatniczej w systemach Stripe lub GooglePay oraz innych metod płatności dostępnych w systemie Przelewy24.
  3. Operatorami płatności są:
   1. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 
   2. Stripe Payments Europe, Ltd. The One Building,Lower Grand Canal St, Dublin 2, Ireland, Numer w rejestrze handlowym: 513174
   3. PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,NIP: 779-236-98-87,Regon: 301345068
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia w przypadku braku wpłaty Klienta w terminie 7 dni od daty złożenia nieopłaconego Zamówienia.
 1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ I DOSTARCZANIA PRODUKTÓW
  1. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, iż zapoznał się z opisem oferowanej przez Usługodawcę Usługi lub Produktu i w pełni rozumie metody stosowane przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi.
  2. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, iż ma świadomość, że świadczone Usługi i oferowane Produkty nie zastępują diagnozy i opieki lekarskiej, a ewentualne zmiany w procesie leczenia Klienta (np. rezygnacja z przyjmowania zalecanych leków) muszą odbyć się po konsultacji z lekarzem prowadzącym.
  3. W przypadku zmiany przez Klienta terminu realizacji zakupionej Usługi w czasie krótszym niż 24h przed planowanym terminem realizacji zakupionej Usługi, Usługodawca zastrzega sobie prawo do uznania Usługi za wykonaną i obciążenia Klienta kosztami jej realizacji.
  4. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, iż realizacja zakupionej Usługi, musi być zakończona w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od czasu określonego w dostępnym na Stronie opisie zakupionej Usługi (np. pakiet 2 miesięczny, pakiet 3 miesięczny) .
  5. Dokonując zamówienia Usługi, Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi lub Produktu z pełnym zaangażowaniem oraz stosowania się do zaleceń Usługodawcy, oraz  do wykonywania zadań domowych, które  są integralnym elementem, oferowanych przez Usługodawcę Usług.
  6. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wykonanie spersonalizowanego nagrania oraz wykorzystywania go podczas świadczenia Usługi.
  7. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na sporządzanie i gromadzenie przez Usługodawcę notatek, niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi. Notatki mogę zostać usunięte przez Usługodawcę po zakończeniu realizacji Usługi. Żądanie usunięcia notatek winno być przekazane przez Klienta, w formie pisemnej, na adres do doręczeń Usługodawcy.
  8. Usługodawca posiada pełne prawa autorskie do treści nagrań dokonywanych podczas świadczenia Usługi.
  9. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania całkowitej poufności i nieujawniania informacji, ujawnionych mu przez Klienta podczas realizacji Usługi.
  10. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi świadczone przez Usługodawcę mogą być związane z wprowadzeniem Klienta w stan hipnozy i innych technik, które są niezbędne podczas procesu realizacji Usługi.
  11. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie gwarantuje rezultatów związanych z realizacją Usługi oraz wykorzystaniem Produktów.
  12. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że rezultaty związane z realizacją Usługi lub wykorzystaniem Produktów zależą od zaangażowania Klienta.
  13. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że brak rezultatów nie może być podstawą do zwrotu poniesionych kosztów.
  14. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody lub koszty wynikające ze świadczenia Usługi lub działaniem Produktów.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje, na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres info@slowsoul.org, w terminie 14 dni.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  3. W sytuacji, gdy konsument po uprzednim zgłoszeniu żądania wykonania Usługi lub zakupu Produktu, korzysta następnie z prawa do odstąpienia od umowy, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem do chwili odstąpienia od umowy.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie Usług lub dostarczenia Produktu, jeżeli Usługodawca, wykonał w pełni Usługę lub dostarczył Produkt zgodnie z Regulaminem za wyraźną zgodą konsumenta.
 1. GWARANCJE NA USŁUGI OFEROWANE W SKLEPIE
  1. Reklamacje związane z działaniem Strony, w tym reklamacje dotyczące zakupu Usług, Usługobiorca może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@slowsoul.org, lub pisemnie na adres: Justyna Grochocińska Pracownia Slow Soul, ul. Serdeczna 27A/15, 62-020 Zalasewo.
  2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie wskazanych informacji, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  6. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi dostępny pod adresem: http://www.wiih.lodz.pl. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla miasta Warszawy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.